PRIVACYBELEID, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Algemeen

Energy Assistance asbl-vzw met zetel is bevestigd Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Brussels respecteert de Belgische federale wetgeving en de Europese richtlijn inzake de bescherming van het privé-leven.
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en dit geldt voor alle bezoekers van de website www.energy-assistance.org

Energy Assistance asbl-vzw is de unieke eigenaar van alle geregistreerde gegevens en deze worden alleen gebruikt in het kader van onze eigen activiteiten. In geen geval worden je gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt of aan derden doorgegeven.

Welke data ?

Wij behouden in een database de gegevens die over hem verstrekt door de mensen die een vorm van contact, registratie of projectaanvraag beschikbaar op de website www.energy-assistance.org zijn. Deze persoonlijke gegevens worden niet behouden server van deze site.
Ze zijn verzameld om u te voorzien van informatie die u redelijkerwijze zouden verwachten of zijn overeengekomen.
Deze geregistreerde gegevens worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijke tegengestelde vermelding, alleen in deze precieze noden en om U op de hoogte van onze acties brengen.
Energy Assistance asbl-vzw doet alles om in een optimale manier haar netwerk tegen onbevoegde toegangen te beschermen en de vertrouwelijkheid van de ingezamelde persoonlijke informatie te waarborgen.

Bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Om die reden zullen we nooit verzamelen of bewaren gegevens via onze website van personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 18.
De geregistreerde gegevens tijdens een via uw bank worden opgeslagen in een database. Deze gegevens worden gebruikt om u, indien nodig, een fiscaal attest met betrekking tot uw gift te bezorgen en u op de hoogte van onze acties te houden.
Wij zullen de gegevens up-to-date houden en de informatie niet langer bewaren dan nodig is.

Wie ?

Alleen de geautoriseerde personen hebben alleen toegang tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van hun taak. Volgens de wetgeving hebt U een toegangsrecht in de informatie die voor u van belang is, een recht van rechtzetting of verwijdering.
Om dit te kunnen doen, gelieve ons contacteren via Energyassistance.asbl-vzw@engie.com of Energy Assistance asbl/vzw Boulevard Simon Bolivar, 34  1000 Brussels

Cookies and gelijkaardige technologie

Telkens wanneer u de website Energy Assistance bezoekt, pagina´s leest of informatie downloadt, bestaat de mogelijkheid bepaalde informatie over uw bezoek te registreren. Deze informatie is afkomstig van de computer die u voor toegang tot onze site gebruikt.
Op de site www.energy-assistance.org kunnen zogenaamde cookies worden gebruikt.
Een cookie is een regel met tekst en getallen die door onze website wordt gemaakt en op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Een cookie bevat geen persoonlijke gegevens en cookies vormen geen beveiligings- of virusrisico op uw computer.
Wanneer u onze site opnieuw bezoekt, wordt door middel van cookies uw computer gekoppeld aan de informatie die u ons tijdens uw eerste bezoek of uw registratie hebt verstrekt, zodat uw computer sneller wordt herkend. Dit kan u tijd besparen.
Vanzelfsprekend kunt u ook als u geen cookies in uw browser accepteert, volledig gebruikmaken van de site.

COPYRIGHT

Alle rechten, waarvan namen, afbeeldingen en logo´s ter aanduiding van Energy Assistance op deze site en de inhoud daarvan behoren toe aan of zijn in licentie gegeven aan Energy Assistance of worden op andere wijze gebruikt zoals is toegestaan door geldende wetgeving of de houder van het auteursrecht. U mag geen tekst, figuren, grafische weergaven, logo´s, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, en de selectie en ordening daarvan, of enige onderliggende broncode en software kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, openbaar maken, uitzenden of overdragen voor commerciële of openbare doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Energy Assistance of de houder van het auteursrecht. Een dergelijk gebruik kan een inbreuk op de rechten van de eigenaar betekenen.
U mag het materiaal of de informatie van deze website niet aanpassen, wijzigen of maken, of dit voor enig ander doel gebruiken dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in deze site alleen voor wettige doeleinden te gebruiken.

DISCLAIMER

In geen geval is Energy Assistance aansprakelijk voor enigerlei schade of verlies voortvloeiend uit het gebruik van enige informatie op onze website of van producten die op onze site worden weergegeven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst tijdens uitvoering van het contract, nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de site.

Niettegenstaande de overige inhoud van deze voorwaarden & bepalingen zijn wij niet aansprakelijk voor claims met betrekking tot de functionaliteit of beschikbaarheid van deze site.

Externe koppelingen

Energy Assistance biedt geen enkele vertegenwoordiging, garantie, bevestiging of verantwoordelijkheid voor externe sites met koppelingen van en naar deze site. Een site van derden die u via een koppeling op deze site bezoekt, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Energy Assistance en een dergelijk bezoek is geheel voor uw eigen risico.

Juridictie

Deze voorwaarden & bepalingen vallen onder de wetgeving van, en worden geïnterpreteerd onder, de wetgeving van België. Geschillen die hieruit voortvloeien, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de gerechtshoven van België.
Indien wordt bepaald dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of op enige andere wijze niet-uitvoerbaar is onder de wetten van een staat of land waarvoor deze voorwaarden zijn bedoeld, zal deze uit deze clausule worden verwijderd. Alle overige Gebruiksvoorwaarden en Voorwaarden & bepalingen blijven van kracht en zijn bindend en oplegbaar en moeten worden gerespecteerd.
Energy Assistance behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen te allen tijde te wijzigen door wijzigingen on line te publiceren.

Als u deze voorwaarden niet volledig accepteert, dient u het gebruik van deze website direct te staken.