ACOPAMEC, een Braziliaanse NGO, heeft als doel de armoede in de gemeenschappen van Mata Escura in Salvador de Bahia te verminderen. Ze baten onder andere een middelbare school uit en een professioneel opleidingscentrum.

ACOPAMEC vroeg de expertise van Energy Assistance voor de aanleg van de elektrische installatie van het opleidingscentrum.
Met de hulp van Braziliaanse vrijwilligers heeft Energy Assistance onder andere :

-een vernieuwd elektrisch schema ontworpen, inclusief een nieuwe hoogspanningscabine,
-samen met ACOPAMEC het nodige elektrisch en technisch materiaal aangekocht,
-de Braziliaanse NGO geholpen met de keuze van een lokale leverancier en met de aanvaarding van de geïnstalleerde uitrusting,
-een training gegeven aan personen die door ACOPAMEC gekwalificeerd werden voor de toekomstige uitbating en onderhoud van de geïnstalleerde systemen.

Dankzij deze realisatie van Energy Assistance kunnen ongeveer een duizendtal jongeren per jaar hun opleiding volgen en hebben ze een grotere kans om in de toekomst werk te vinden.

Vrijwilligers : Danilo Pereira de Castro (Leme Engenharia Brazilië), Ítalo Augusto Vasconcelos David (Leme Engenharia Brazilië)
Projectleider : Maurice Roch (gepensioneerde ENGIE Tractebel)

Read More

ACOPAMEC, a Brazilian NGO, aims at reducing poverty of the Mata Escura communities in Salvador de Bahia. It manages among others a secondary school and a professional training centre.

ACOPAMEC has requested Energy Assistance expertise for the electrification of its training centre.
With the help of Brazilian volunteers, Energy Assistance has among others:

-designed a renewed electrical circuit included a new high tension station,
-purchased with ACOPAMEC the necessary electrical and technical equipment,
-helped the Brazilian NGO with the selection of a local supplier and with the acceptance of the installed equipment,
-given a training to ACOPAMEC qualified persons for the future running and maintenance of the installed systems.

With this Energy Assistance realization, around a thousand young people per year pursue their education with better chance to find a job in the future.

Volunteers :Danilo Pereira de Castro (Leme Engenharia Brazil),Ítalo Augusto Vasconcelos David (Leme Engenharia Brazil)
Project Leader :Maurice Roch (retired ENGIE Tractebel)

Read More

ACOPAMEC, une ONG brésilienne, a pour objectif de réduire la pauvreté dans les communautés de Mata Escura au Salvador de Bahia. Elle gère entre autres une école secondaire et un centre de formation professionnel.

ACOPAMEC a sollicité l’expertise de Energy Assistance pour l’électrification de son centre de formation.
Grâce à l’aide de volontaires brésiliens, Energy Assistance a entre autres :

-redéfini un nouveau circuit électrique avec une nouvelle cabine haute tension,
-acheté avec ACOPAMEC les matériels techniques et électriques,
-aidé l’ONG brésilienne dans la sélection d’un fournisseur local et dans la réception des installations installées
-donné une formation à des personnes qualifiées de ACOPAMEC pour le suivi d’exploitation et de la maintenance des systèmes installés£.

Avec cette réalisation d’Energy Assistance, environ mille jeunes gens par an continuent leur éducation avec de meilleures chances de trouver un travail dans le futur.
Volontaires : Danilo Pereira de Castro (Leme Engenharia Brésil), Ítalo Augusto Vasconcelos David (Leme Engenharia Brésil)
Responsable du projet : Maurice Roch (retraité ENGIE Tractebel)

 

 

 

 

 

 

 

Read More