The non-profit association Abantu Zambia has been active in Zambia for more than 20 years and has already built numerous dispensaries, schools, libraries, wells, millsand other agricultural facilities for local populations. Energy Assistance has already implemented one project together with the association. Energy Assistance took charge of installing solar panels and batteries. The volunteers on the ground, Marc Van Gelder (ORES) and Steve Begasse (Cofely Services) also had to provide assistance with the assembly of a water tank. A visit to Muntemba had also been planned to replace the batteries installed several years earlier in another, similar health centre. The aim of the project was to equip a dispensary and a maternity unit with lighting and electric sockets.

A solarpowered submersible pump kit was also assembled and installed. Buying a large proportion of the equipment locally lowered the project’s procurement costs and saved on transportation. A new dispensary, which had received planning permission from the local authorities, was set up in Muchinga in a region without any healthcare infrastructure. The next dispensary is 25 km away, whereas in rural parts of this impoverished country most people still travel around on foot. The Zambian state is in charge of administering and staffing the dispensary. The first two nurses have already been recruited.

Project manager : Gilles de Roubaix

Read More

Afgelopen september en oktober werd, met behulp van Energy Assistance, de installatie van elektriciteit in verschillende sociale gebouwen (voornamelijk hospitalen en scholen) in de agglomeratie Mutwanga verwezenlijkt.  De agglomeratie Mutwanga, bevindt zich in Noord Kivu, in het hartje van het Nationale Park van Virunga.

De aanvrager, de “Virunga Foundation”, is sterk betrokken bij het parkbeheer door o.a. het inzetten van parkwachters – wiens veiligheid zij garanderen – bij het bestrijden van (wild)stropen en ontbossing.
Met dank aan EA vrijwilliger, werden de elektrische installatie voor het ziekenhuis en 4 scholen in detail uitgewerkt en omschreven. Eens het materiaal besteld, werd het via Oeganda naar Kivu verscheept.

Door de instabiele veiligheidssituatie in de agglomeratie, hebben de technische teams van de Virunga Foundation zelf de installatie moeten uitvoeren. Onze vrijwilliger stond met hen in contact en heeft hen vanop afstand ondersteund om tot het gewenste resultaat te komen, tot grote voldoening van de begunstigden en de lokale bevolking.
De installatie ter plekke werd midden oktober 2015 volledig afgerond.

Vrijwilliger : Jacques Tilquin (ENGIE Cofely)
Projectleider : José Jacquemart (ENGIE Tractebel)

Read More

Last September and October, electricity was installed in various social buildings (mainly hospitals and schools) in the Mutwanga urban area, situated in Northern Kivu, in the heart of the Virunga National Park.  The installation was realised with the help of Energy Assistance.
The requestor, the “Virunga Foundation”, is strongly involved in the Park management by means of securing the safety of the Park Rangers who fight poaching and deforestation.

Thanks to EA volunteer, the electric installation for the hospital and 4 schools was designed and described in detail. Once the material had been ordered, it was shipped out to Kivu via the Republic of Uganda.
Due to the unstable situation in the Mutwanga area, the technical teams of the Virunga Foundation had to rely upon their own resources to undertake the installation. Luckily they had the support of our volunteer, who was in regular contact with them, and coached them to accomplish their mission successfully.  This to great satisfaction of the beneficiaries and the local population.

Volunteer :Jacques Tilquin (ENGIE Cofely)
Project Leader : José Jacquemart (ENGIE Tractebel)

 

Read More

En septembre et octobre dernier, avec le soutien d’Energy Assistance ont été réalisées les installations électriques intérieures dans les infrastructures sociales (principalement l’hôpital et les écoles) de l’agglomération de Mutwanga située au Nord Kivu, au sein du Parc National des Virunga. Le demandeur, la Virunga Foundation, aide à la gestion du Parc, à la sécurisation de l’action des gardiens et à la lutte contre braconnage et déforestation.

Grâce à un volontaire d’Energy Assistance, les installations électriques pour l’hôpital et 4 écoles, ont été dimensionnées et définies de façon détaillée. Une fois commandé, le matériel a été expédié vers le Kivu via l’Uganda.

A cause de la situation sécuritaire instable, les équipes techniques du demandeur ont finalement dû réaliser elles-mêmes les montages électriques. Sur base des contacts avec les techniciens locaux, notre volontaire a pu les coacher ceux-ci pour un résultat donnant pleine satisfaction au bénéficiaire et à la population locale.
Les montages ont été terminés sur site la mi-octobre 2015.

Volontaire : Jacques Tilquin (ENGIE Cofely)
Responsable du projet : José Jacquemart (ENGIE Tractebel)

 

Read More

Last September, Energy Assistance has sent two volunteers to the village of Samba in de Maniema Province in DR Congo. Our specialists volunteered there for ten days to provide solar power to the village. They installed photovoltaic panels at the village health center that houses a maternity and a small laboratory.
With the help of three local technicians, the volunteers installed 4.5 kW of photovoltaic panels. They also trained these local technicians so they can provide the maintenance. Serge : “The mission was very rewarding as we witnessed the first ultrasound being performed, something that was not possible before. Energy Assistance not only brought electricity to the health center and its neighboring villages, but also lets us keep both our feet on the ground and lets us experience this unique inspiring moment”.

Volunteers : Serge Algoet and Vincent Michiels (Sibelga)
Project Leader : Luc Hermant (ENGIE Electrabel)

Read More

Energy Assistance asbl-vzw and ENGIE Asia Pacific worked together to renovate the electrical installation of a school that welcomes visually impaired children in Ulaanbaatar, Mongolia.

This project was made possible thanks to the joint efforts of two Energy Assistance volunteers and a team of local volunteers.  Oyungerel Tseren (ENGIE Mongolia), who ensured the coordination of the project in Ulaanbaatar,  has also contributed to the success of this project.
The renovation was urgent, as the school set up in 1964 regularly faced power cuts, failures and other issues due to lack of funding and maintenance. Children and school staff also faced security risks because of the poor electrical installation.

Besides the main switchboard, the volunteers also replaced distribution boards on each of the three school floors. Afterwards, they renovated the electrical wiring of the attic where the district installation is. In Ulaanbaatar, outdoor temperatures often drop below 40°C in the winter. It is thus important to be able to monitor and check the heating system regularly.
Finally, the team participated in the revamping of the school showers.

The financing of the project was for the major part covered by the Energy Assistance 2015 greeting cards’ sales. This operation wouldn’t have been possible without the help of volunteers and the support of Tractebel Engineering.

Volunteers : Etienne Decamps (ENGIE Electrabel), Jack Sunaet (ENGIE Asia-Pacific)
Project Leader : Miklos Almasy (ENGIE Africa)

 

Read More

ACOPAMEC, een Braziliaanse NGO, heeft als doel de armoede in de gemeenschappen van Mata Escura in Salvador de Bahia te verminderen. Ze baten onder andere een middelbare school uit en een professioneel opleidingscentrum.

ACOPAMEC vroeg de expertise van Energy Assistance voor de aanleg van de elektrische installatie van het opleidingscentrum.
Met de hulp van Braziliaanse vrijwilligers heeft Energy Assistance onder andere :

-een vernieuwd elektrisch schema ontworpen, inclusief een nieuwe hoogspanningscabine,
-samen met ACOPAMEC het nodige elektrisch en technisch materiaal aangekocht,
-de Braziliaanse NGO geholpen met de keuze van een lokale leverancier en met de aanvaarding van de geïnstalleerde uitrusting,
-een training gegeven aan personen die door ACOPAMEC gekwalificeerd werden voor de toekomstige uitbating en onderhoud van de geïnstalleerde systemen.

Dankzij deze realisatie van Energy Assistance kunnen ongeveer een duizendtal jongeren per jaar hun opleiding volgen en hebben ze een grotere kans om in de toekomst werk te vinden.

Vrijwilligers : Danilo Pereira de Castro (Leme Engenharia Brazilië), Ítalo Augusto Vasconcelos David (Leme Engenharia Brazilië)
Projectleider : Maurice Roch (gepensioneerde ENGIE Tractebel)

Read More

ACOPAMEC, a Brazilian NGO, aims at reducing poverty of the Mata Escura communities in Salvador de Bahia. It manages among others a secondary school and a professional training centre.

ACOPAMEC has requested Energy Assistance expertise for the electrification of its training centre.
With the help of Brazilian volunteers, Energy Assistance has among others:

-designed a renewed electrical circuit included a new high tension station,
-purchased with ACOPAMEC the necessary electrical and technical equipment,
-helped the Brazilian NGO with the selection of a local supplier and with the acceptance of the installed equipment,
-given a training to ACOPAMEC qualified persons for the future running and maintenance of the installed systems.

With this Energy Assistance realization, around a thousand young people per year pursue their education with better chance to find a job in the future.

Volunteers :Danilo Pereira de Castro (Leme Engenharia Brazil),Ítalo Augusto Vasconcelos David (Leme Engenharia Brazil)
Project Leader :Maurice Roch (retired ENGIE Tractebel)

Read More

ACOPAMEC, une ONG brésilienne, a pour objectif de réduire la pauvreté dans les communautés de Mata Escura au Salvador de Bahia. Elle gère entre autres une école secondaire et un centre de formation professionnel.

ACOPAMEC a sollicité l’expertise de Energy Assistance pour l’électrification de son centre de formation.
Grâce à l’aide de volontaires brésiliens, Energy Assistance a entre autres :

-redéfini un nouveau circuit électrique avec une nouvelle cabine haute tension,
-acheté avec ACOPAMEC les matériels techniques et électriques,
-aidé l’ONG brésilienne dans la sélection d’un fournisseur local et dans la réception des installations installées
-donné une formation à des personnes qualifiées de ACOPAMEC pour le suivi d’exploitation et de la maintenance des systèmes installés£.

Avec cette réalisation d’Energy Assistance, environ mille jeunes gens par an continuent leur éducation avec de meilleures chances de trouver un travail dans le futur.
Volontaires : Danilo Pereira de Castro (Leme Engenharia Brésil), Ítalo Augusto Vasconcelos David (Leme Engenharia Brésil)
Responsable du projet : Maurice Roch (retraité ENGIE Tractebel)

 

 

 

 

 

 

 

Read More

Last March, three Energy Assistance volunteers took the road to the Bas-Congo in DRC in order to carry out several missions that were not always easy. The volunteeers provided their expertise in electrical grid construction and management to the locals.

The volunteer’s first stop was in Lukula where they worked hand in hand with the teams of SNEL (National Democratic Republic of Congo’s power utility). They took part in the extension of the local overhead network and to the construction of a 30 kV transformer substation, allowing the connection of a health center to the grid.
They then headed to Kivuvu where they repaired a cabinet supplying a hospital specialized in the fight against leprosy and tuberculosis : “We have replaced the transformer and the general low voltage board, and have upgraded the landings and surge protectors to protect the facilities” explains Dominique. “Before our intervention, this cabinet underwent frequent failures and the hospital often had to wait several weeks for repairs”f.

Last leg of their journey : Tumba.The volunteers provided transport and supply of two transformers to allow the powering of a school and of the village residents. This will enable the construction of a 15 kV overhead line in the near future.

Volunteers : Dominique Kese and Georges Echement (ORES), Marcel Bavay (retired ORES)
Project Leader : Roland Rosseel

Read More