MMS (Mothers and Midwives Support) deed een beroep op E.A. voor de elektrificatie van 25 gezondheids- en geboortecentra op het Idjwi eiland, DRCongo.

Na de inhuldiging van AMISI in Panzi ging onze collega en directeur Tony MdH naar het Idjwi eiland om de behoeften te evalueren, vergezeld van de manager van MMS (Claire Thibaut) en een administrateur (V. Lemercier).

.   

Bij het bezoek aan 8 centra is gebleken dat deze alle licht geëlektrificeerd werden door kleine, verouderde en ongeschikte zonnesystemen en dat de elektrische installatie ontoereikend was en aan renovatie toe was.

De studie van het project is toevertrouwd aan Jacques H. en zal worden uitgevoerd wanneer MMS over het budget beschikt om de geboortecentra te moderniseren. Bovendien zal MMS voorrang geven aan de uit te rusten centra.

Read More

Op woensdag 28 september 2022 heeft François Hollande, voormalig Frans president, het Afrikaanse Instituut voor Minimaal Invasieve Chirurgie (AMISI) ingehuldigd, dat gevestigd is in het Panzi Ziekenhuis in Bukavu, Zuid-Kivu.

   

Deze nieuwe gezondheidsstructuur, die dankzij de steun van de Stichting ENGIE en Energy Assistance van elektriciteit wordt voorzien door zonnepanelen, zal dienen om vrouwen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld en andere pathologieën te behandelen via minimaal invasieve chirurgie. Het is ook bedoeld voor de opleiding van artsen uit het hele Afrikaanse continent.

   

Artsen Denis Mukwege en Guy Bernard Cadière, die pioniers zijn van deze technologie in de geneeskunde, wijzen erop dat zij en hun team in de afgelopen 10 jaar al 1.800 patiënten hebben behandeld.

François Hollande zei op zijn beurt dat dit Afrikaanse instituut een referentie is in de wereld, en Energy Assistance is er bijzonder trots op daaraan te hebben bijgedragen.

Voorts herhaalde professor Guy Bernard Cadière zijn dank aan Energy Assistance en onderstreepte hij de essentiële rol en de efficiëntie van onze projectleider Luc H.

Deze gezondheidsstructuur werd ingehuldigd in aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid Jean-Jacques Mbungani, de minister van Mensenrechten Albert Fabrice Puela en de gouverneur van Zuid-Kivu Théo Ngwabidje Kasi. Onze algemeen directeur, Tony Moens de Hase, was ook uitgenodigd.

Lees ook ons eerdere nieuws over hetzelfde onderwerp :

https://energy-assistance.org/nl/projet-506-les-travaux-avancent-bien-a-lhopital-de-panzi-du-dr-mukwege/

https://energy-assistance.org/nl/ea-ontvangt-felicitaties-en-dankbetuigingen-van-dr-mukwege/

https://energy-assistance.org/nl/projet-n-506-bloc-operatoire-de-panzi/

Read More

Eind augustus 2022, hebben onze collega’s Michaël dM en Pierre VK een drievoudige missie uitgevoerd.

De eerste etappe was in Kilengi, twee dagen rijden (en wat en rit!!) van Kinshasa. Daar hebben onze twee vrijwilligers de zonne-installatie hersteld die het gezondheidscentrum en enkele klaslokalen van zonne-energie voorziet en die sinds de blikseminslag in april 2021 niet meer werkte. Ze hebben ook een zonnepompsysteem vervangen dat water uit een bron naar het dorpscentrum brengt, tot groot genoegen van iedereen!

    *     *     *

In Kabinda, de tweede fase van deze missie, hebben onze vrijwilligers het fotovoltaïsche systeem dat de zender van Radio Veritas van stroom voorziet, opgeknapt. Ze vervingen ook de regelaar en herbouwden het elektrische systeem van de radio, dat verouderd was. In deze video, Radio Véritas bedankt Energy Assistance 

Radio Veritas, gesteund door het bisdom Kabinda, is een sociaal-educatief radiostation dat uitzendt in een straal van ongeveer 250 km rond Kabinda, in Kasai Oriental.

Dichtbij het radiostation, hebben onze vrijwilligers ook de zonnepaneelinstallatie van het jeugdcentrum hersteld en geherstructureerd, het schakelbord herbouwd, de bliksemafleiderinstallatie herzien en een inventaris opgemaakt van de elektrische uitrusting die nodig is om het gebouw uit te rusten.

Tijdens deze missie hebben Michaël en Pierre een team van technici opgeleid die verantwoordelijk zullen zijn voor het onderhoud van de radio-installaties en de elektrische installatie van het Jeugdcentrum.

We danken Norbert Mervilde, directeur van het radiostation en het jeugdcentrum, en zijn collega’s voor hun eerbetoon aan onze overleden collega Claude Gastout, die dit project en vele andere geïnitieerd heeft!

*     *     *

Cibombo is een kamp voor uit Katanga verdreven Kasaïaanse vluchtelingen, beheerd door de vereniging IPAMEC met steun van Abbé Stanislas Kanda, op ongeveer tien km van Mbuji-Mayi.

Dankzij twee missies voor energiehulp, in 2009 (project 163) en in 2014 (project 371), konden fotovoltaïsche installaties en regenwaterpompen worden geïnstalleerd om de levenskwaliteit van de 15.000 inwoners van dit kamp te verbeteren.

Tijdens deze derde stap hebben onze twee vrijwilligers de installaties geïnventariseerd. Zij analyseerden ook de behoeften en verzamelden de nodige elementen om een groter project te ontwikkelen, waaronder de stroomvoorziening van een hospice in aanbouw.

Terug in Mbuji-Mayi werden ze hartelijk ontvangen door de Gouverneur van de provincie Kasai.

   

Tenslotte konden zij tijdens een zeer kort bezoek aan Kinkole nuttige informatie verzamelen (indeling, behoeften, afmetingen, enz.) om de twee vrijwilligers die er zeer binnenkort naartoe gaan, in staat te stellen hun missie zo goed mogelijk voor te bereiden.

Een grote dank aan onze vrijwillige collega’s Michaël dM en Pierre VK voor hun efficiëntie en voor deze fantastische missie!

 

Read More

Onze 4 vrijwillige collega’s Olivier D.R., Sébastien V., Laurent R. en Stephan D. hebben hun missie in Notsé, op 90 km van Lomé, Togo, met succes afgerond.

Tijdens deze twee weken van missies, georganiseerd in samenwerking met de plaatselijke vereniging ‘Soleil des Nations’, hebben ze het weeshuis en de school alsook een waterput uitgerust met fotovoltaïsche installaties.

 

Onze vrijwilligers werden hartelijk bedankt door de plaatselijke autoriteiten en het resultaat van dit project werd breed uitgemeten door lokale televisie- en radiostations en door het Togolese persagentschap ATOP, waarvan u het artikel hieronder vindt:

 .

.     .

 

Read More

Door waterputten uit te rusten met zonne-installaties in dorpen of in de buurt van scholen, steunt Energy Assistance de plaatselijke bevolking en stimuleert het herbebossing.

Respect voor het milieu, dat op 5 juni overal ter wereld wordt gevierd, staat centraal in de bezorgdheid van Energy Assistance.

  `

In Bloc Sefa, Senegal, hebben de scholen sinds de elektrificatie van de waterput door onze vrijwilligers de moestuinen hersteld!

Op de lagere school hebben de leerlingen, onder toezicht van de door het schoolbestuur gekozen milieuverantwoordelijken, de leiding over de tuin. De produkten worden verbruikt in de schoolkantine en het overschot wordt verkocht aan de schoolcoöperatie, die de subsidies voor schoolbenodigdheden beheert. Deze alternatieve pedagogie van initiatie tot tuiniertechnieken is een eigen component waartoe de school het initiatief heeft genomen en die aan het Senegalese programma wordt toegevoegd.

http://energy-assistance.org/projetcs-in-casamance-adeane-en bloc-sefa/

De 20m3 tank is gevuld, dankzij de zonnepomp die door onze vrijwilligers is geïnstalleerd, en maakt de irrigatie van de moestuin mogelijk. Er is ook een begin gemaakt met het planten van bomen door werkloze jongeren in het dorp!

http://energy-assistance.org/nl/project-n642-zonnepomp-in-ifesfas-marokko/

Read More

De Douhar van Ifesfas ligt op een hoogte van 1800 m in de uitlopers van het Atlasgebergte. Halverwege Marrakech en Agadir, is het een voornamelijk agrarische en olijventeelt regio.

In deze context heeft Darna vzw, Brussel, een beroep gedaan op E.A. om de zonnepanelen te leveren en de zonne-installatie in gebruik te nemen. Deze zonnepomp en zijn reservoir zullen de irrigatie mogelijk maken van tuinbouwpercelen en boomgaarden, die onder de verantwoordelijkheid zullen vallen van werkloze jongeren in het dorp.
De dorpsbewoners van de plaatselijke coöperatie “Louda Agadir” zorgden voor de bouw van de technische ruimte, de sleuven voor de kabels en leidingen en de tank van ongeveer 20m³.
Om de pomp van 5,5 Kw (of 7,5 PK) van stroom te voorzien, werden 32 zonnepanelen van 345 Wp en de omvormer/frequentieomvormer geïnstalleerd door het plaatselijke bedrijf DIMADIS uit Agadir, dit alles onder toezicht van onze vrijwilliger Freddy A. die eind maart naar de site ging voor de technische ontvangst en natuurlijk om zijn expertise weer eens te delen.
Dank u allen voor deze geweldige samenwerking en dank aan Louacine voor haar gulle ontvangst!

Read More

Zoals vermeld in het vorige nieuws (meeting with Dr Mukwege), is EA verantwoordelijk voor de energie-uitrusting van de nieuwe operatiezaal van het Panzi-ziekenhuis. Voor de realisatie en de installatie ter plaatse werkt EA samen met de Congolese onderneming GoShop, die vervolgens een dienst na verkoop zal verlenen. Het werk wordt op afstand begeleid door Luc H.

          .   
Bloc opératoire de l’hôpital de Panzi

Aangezien de zonne-installatie reeds goed op weg was, werd besloten een verificatiemissie uit te voeren van de reeds in het gebouw uitgevoerde installaties om na te gaan of de ontwerpplannen waren gevolgd en om eventuele wijzigingen vast te stellen die nodig zouden zijn om het welslagen van de installatie te garanderen.

Na een reis van een dag en een nacht naar Kamembe, via Kigali, en vervolgens ongeveer een uur rijden naar Bukavu, aan de andere kant van de grens, werden onze twee vrijwilligers, Dominique T. en José J., hartelijk verwelkomd in Panzi door Ghislain Baholere (de plaatsvervanger van Dr. Mukwege – coördinator van de internationale betrekkingen). Zij hadden de gelegenheid te spreken met Dr. Mukwege zelf en vervolgens met professor Guy-Bernard Cadière.

      

Vóór het begin van de missie waren reeds verscheidene problemen aan het licht gekomen, waaronder een slechte keuze van de elektriciteitskabels voor de kabels die in de muren moesten worden ingebouwd, alsook de slechte plaatsing van de zonnepanelen op het dak, waardoor het regenwater niet via de goten kon wegvloeien.

Door de verschillende bezoeken ter plaatse, konden onze vrijwilligers een inventaris maken van de reeds uitgeruste lokalen en degene van die nog moesten worden uitgerust. Deze bezoeken brachten ook enkele andere problemen aan het licht, zoals het gebrek aan ventilatie in de batterijen en enkele ontbrekende of slecht geplaatste stopcontacten.

Een hevige storm stelde ons in staat de waterstroom op de panelen in het echt te onderzoeken, maar bracht helaas ook een waterlek aan het licht in een toekomstige operatiekamer, alsook in een gang onder de nok van het dak.

Diverse metingen op verschillende tijdstippen van de dag en in verschillende zonlichtomstandigheden bevestigden onder meer dat de autoclaven mogelijk niet door de zonne-installatie kunnen worden ondersteund en dat de aarding van de operatieblock moet worden verbeterd.

De verschillende oplossingen en besluiten met betrekking tot de verschillende aandachtspunten werden uiteraard genomen tijdens de vergadering ter afsluiting van de missie.

     

     

     *   *   *

Tijdens deze missie hebben onze vrijwilligers ook de gelegenheid gehad het Dorcas Huis te bezoeken, een doorgangscentrum dat de in Panzi geopereerde vrouwen opvangt, verzorgt, begeleidt en traint, en waarvoor EA ook de haalbaarheid van een fotovoltaïsche installatie heeft bestudeerd. Dit bezoek ter plaatse stelde ons in staat de verschillende dakhellingen beter te begrijpen en een betere positionering van de panelen voor te stellen, een locatie voor de technische ruimte te vinden, de nodige kabellengtes te bepalen en enkele andere kleine problemen op te lossen.

Maison Dorcas

Een week vol vergaderingen en oplossingen voor dit project!

Nogmaals dank aan alle bij dit ambitieuze project betrokken vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet!

Read More

Op 10 maart hebben Tony Moens de Hase en Jean-Pierre Clamadieu Dr. Denis Mukwege ontmoet op het Global Positive Forum.
Deze laatste feliciteerde en bedankte de voorzitter van de Foundation ENGIE en de algemeen directeur van Energy Assistance voor het opmerkelijke werk dat werd verricht door de vrijwilligers van Energy Assistance en de teams ter plaatse, die op afstand werden begeleid door de projectleider Luc Hermant.

  .

Een snelle blik op het Panzi project:

Dankzij het werk van Dr. Denis Mukwege, is het Panzi-ziekenhuis, in de DR Congo, een referentieziekenhuis dat, onder meer, gespecialiseerd is in de gynaecologische reconstructie van vrouwen die seksueel geweld hebben overleefd dat als oorlogswapen is gebruikt.

Energy Assistance werd door de Foundation ENGIE gevraagd een oplossing te bieden voor het tekort aan energie dat nodig was voor de werking van het ziekenhuis.

Dit project is zeker een van de grootste en meest complexe, zowel wat betreft de omvang van de installatie als het aantal betrokken partijen en kosten, in de vorm van een samenwerking tussen de Foundation ENGIE – Energy Assistance Belgium, het Luxemburgse Rode Kruis, het UMC Sint-Pieter van Brussel en de Stad Brussel.

.

Een eerste evaluatiemissie, uitgevoerd in 2019 door onze vrijwilliger Jean-Paul Van Herck, heeft geholpen om de behoeften en de verschillende technische mogelijkheden te bepalen. Daarop volgden talrijke vergaderingen op initiatief van de projectleider, Luc Hermant, en de algemeen directeur, Tony Moens de Hase, met de verschillende verenigingen die aan het project deelnemen, alsook met de algemene aannemer en Professor Cadière, die door Dr. Mukwege was aangezocht om deze nieuwe operatiezaal te bouwen, teneinde de rollen te verdelen, de interventiegrenzen van elk van hen vast te stellen en de werkzaamheden te coördineren.

  

De werkzaamheden zullen in 2021 beginnen met de energie-uitrusting van het nieuwe operatiekwartier, dat 6 operatiekamers, verkoeverkamers en kantoren zal omvatten. Energy Assistance treedt op als adviseur van de Engie Foundation in Parijs en bestudeert de dimensionering van de zonne-installaties. Voor de realisatie en installatie ter plaatse werkt EA samen met de Congolese onderneming GoShop, die instaat voor de installatie van het materiaal en vervolgens voor de dienst na verkoop.

Onlangs heeft een werkcontrolebezoek plaatsgevonden en de installatie ter plaatse zal binnenkort plaatsvinden.

Volg ons op FB en LinkedIn voor de rest van dit project.

Read More

Eind december werden 4 nieuwe projecten voltooid in Koutoukpa (Togo), op 180 km van Lomé.

De gezondheidspost werd uitgerust met een installatie op zonne-energie voor de opwekking van elektriciteit voor bepaalde medische apparatuur, de koelkast voor de opslag van geneesmiddelen en inentingen, alsmede de verlichting in de verschillende behandelings-, bevallings- en rustruimten.
Er zijn ook fotovoltaïsche installaties geïnstalleerd in de lagere school, de middelbare school en het bijbehorende administratiegebouw, alsmede in de schoolboerderij. Avondlessen kunnen daar worden gehouden.
Deze vier gebouwen werden uitgerust met 450 WC-zonnepanelen, een OPZV OKAYA 24 x 2V/300 Ah accupakket en Victron inverters.

Aangezien de covid-19 pandemie een aanzienlijke vertraging veroorzaakte bij deze 4 projecten en het reizen niet vergemakkelijkte, werd de uitvoering van deze installaties toevertrouwd aan de plaatselijke elektriciens van het bedrijf ARESS voor het elektrische en zonne-energie gedeelte.
De voortgang van de werkzaamheden werd dagelijks gevolgd door onze projectleider, Freddy A., door middel van de uitwisseling van foto’s en video’s die de verschillende fasen van de werkzaamheden lieten zien, het plaatsen van de ommanteling, het leggen van de kabels, het aansluiten van de apparaten en de elektrische dozen.
Deze manier van werken op afstand van dag tot dag (soms zelfs van uur tot uur) is niet altijd gemakkelijk, noch voor de projectleider, noch voor de plaatselijke arbeidskrachten, en vergt veel uitwisseling en aanpassing, maar het stelt onze vrijwilligers in staat hun deskundigheid en know-how te delen.

Een korte missie in februari 2022 stelde ons in staat de installaties ter plaatse te controleren en te ontvangen.

   

Read More

Deze nieuwe missie, uitgevoerd door onze vrijwillige collega’s Gregory H., Antoine D. en Tony MdH eind januari in Kenia, maakte de elektrische beveiliging mogelijk van een droger en ontvochtiger voor spirulina.

.

Deze apparaten zijn essentieel voor de productie van spirulina door deze Keniaanse kwekerij, die in 2015 door de vereniging “Secteur 10” opgericht was, een vereniging die actief is in de strijd tegen de honger in Afrika. De spirulina wordt vervolgens gratis uitgedeeld aan gebrekkige of ondervoede kinderen in nabijgelegen klinieken en scholen.

Voor deze redenen heeft de vereniging Secteur 10 de hulp van Energy Assistance ingeroepen om de talrijke stroomonderbrekingen van het Keniaanse elektriciteitsnet, die het drogen en de productie van spirulina bemoeilijken, te overwinnen.

.   

Na bijna 3 jaar werk om de haalbaarheidsstudie uit te voeren, de behoeften te bestuderen, het materiaal aan te kopen en naar Kenia te sturen met zijn vele wendingen in verband met inklaringsproblemen en covid-19, kon de missie van onze vrijwilligers eindelijk begin 2022 geprogrammeerd worden.

Onze vrijwilligers werden ter plaatse hartelijk ontvangen door het team van Secteur 10 en hebben met de hulp van hun gastheren 3 WKS-omvormers van elk 5kVA, 10 lithiumbatterijen van 2,4 kWh en 36 panelen van 320 Wp geïnstalleerd, waardoor de spirulina-boerderij energieonafhankelijk kan worden.

En natuurlijk werd deze werkweek afgesloten met de nodige opleiding van de plaatselijke managers in de werking van de installatie.

 

Ontdek de video van de missie door op de afbeelding te klikken :

Dank aan Gregory H., Antoine D. en Tony MdH voor hun inzet en dank aan Secteur 10 voor de ontvangst, voor deze mooie samenwerking en voor het prachtige handgeschilderde Energy Assistance logo.

   


Onze begunstigden zijn ons dankbaar:
“Even een mailtje om jullie te bedanken voor het mogelijk maken van de installatie van de fotovoltaïsche panelen op onze spirulina boerderij in Kenia. De missie on site eindigde half februari voor de Energy Assistance-vrijwilligers. Sindsdien werkt alles, en het verblijf met hen was heel leuk.
We zijn blij dat we nu volledig onafhankelijk zijn op energiegebied, dat we niet langer te lijden hebben onder stroomonderbrekingen van het netwerk en dat we flink kunnen besparen (ongeveer 1500 tot 2000€ / jaar). De middelen zullen worden gebruikt voor de financiering van concrete humanitaire acties en niet voor energie.
Dus, een grote dank je wel! En we kijken er naar uit om weer contact op te nemen.
Catelyne VW voor Secteur 10
En lees ook : https://www.secteur10.fr/bilan-sejour-secteur10-2022-au-kenya/
Read More